سقوط افغانستان به دست طالبان
همزمان با ترک خاک افغانستان توسط نیروهای نظامی امریکا، پس از بیست سال این سرزمین کهن دستخوش اتفاقات زیادی شد که مهمترین آنها سقوط دولت رسمی این کشور بود.